8 Kasım 2014 Cumartesi

İlk İslami Eserler

İlk İslami Eserler

KUTADGU BİLİG - (1069-1070) 

Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eserin adı “Mutluluk Veren Bilgi”  anlamına gelmektedir. İdeal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini birtakım sembollerle anlatan manzum ve didaktik bir eserdir. Türk edebiyatında aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve mesnevi nazım biçimi ilk kez bu eserde kullanılmıştır. Edebiyatımızdaki ilk alegorik eserdir. Beyit ve dörtlüklerden oluşmuştur. Hakaniye Türkçe’siyle yazılmıştır. (6645 beyit, 173 dörtlükten oluşur.- Firdevsi’nin “Şehname”sinden etkilenmiştir.)
      
DİVAN-I LÜGAT’İT TÜRK - (1072) 

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ilk sözlüğümüzdür. Eserin adı “Türk Dilinin Toplu Sözlüğü” anlamına gelmektedir. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar güçlü, zengin bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmıştır. Türkçe sözcükler Arapça karşılıklarıyla tanımlanmış ve tanımlanan sözcük bir şiir ya da atasözünde kullanılmıştır. Eserde İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının örnekleri (sav, sagu, koşuk, destan) ve Türk dilleri hakkında önemli bilgiler veriliyor; ayrıca ilk Türk dünya haritası vardır.

İlk  Türkçe sözlük, ilk  Türkçe dil bilgisi  kitabı, zengin bir edebiyat seçkisi (antoloji), İlk ansiklopedi örneği ve edebiyat, folklor, tarih, toplum bilim, dil alanında kaynak bir kitaptır.

ATABET’ÜL HAKAYIK - (12. yy )

Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan bu eserin adı “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelir. Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. Eserde bilgi, iyilik, din, ahlak gibi kavramların övgüsü yapılmaktadır. Din ve ahlak konusu didaktik olarak işlenmiştir. Bu manzum eser dörtlük ve beyitlerden oluşmaktadır. Ölçüsü aruzdur. (Firdevsi’nin “Şehname”sinden etkilenilmiş.)

DİVAN- HİKMET - (12. yy )

Tasavvufi halk edebiyatının ilk örneği olan bu eser, Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Önce sözlü gelenekte oluşmuş sonra yazıya geçirilmiştir. Eser halk diliyle, dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Hakaniye Türkçesiyle yazılan bu eserde Yesevilik tarikatının öğretisi yapılmaktadır. 13.yy'dan başlayarak Anadolu’da gelişen Tekke edebiyatına (özellikle Yunus Emre’ye) Ahmet Yesevi’nin etkisi büyüktür.   
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder